Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröidyn) yksityisyyden suojaamista. Tietosuojalla turvataan rekisteröidyn oikeuksia, yksilön tietoja ja luottamusta.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyn säännökset tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat kaikissa EU-jäsenmaissa.

Yleinen tietosuoja-asetus lisää yksityishenkilöiden eli rekisteröityjen henkilökohtaisia oikeuksia. Rekisteröidyillä on aiempaa laajemmat oikeudet ymmärtää ja seurata omien henkilötietojensa käsittelyä ja käyttöä eri tarkoituksissa.

Kansallinen tietosuojalaki voimaan 1.1.2019
Henkilötietojen käsittelyä koskeva uusi tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisteröidyn oikeudet   
Voit tarkistaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja eri rekisterinpitäjät käsittelevät ja varmistaa, että sinua koskevat tiedot ovat oikeita.

Rekisteröity henkilö voi toteuttaa tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan antamalla rekisterinpitäjälle tietojen tarkastuspyynnön tai tietojen korjausvaatimuksen. Ilmajoen kunnassa tietojen tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee jättää  osoitteella Ilmajoen kunta, PL 23, tai Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki. 

Lomakkeet:

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löytyy tietoa kuinka voit tarkistaa / korjata tietosi:  https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilötietolain 523/1999 mukaiset henkilörekisteriselosteet
 

Vaaliluettelot
Vaalirahoitusilmoitus
Ajantarkkailurekisteri
Hallinnon valokuvat
Luottamushenkilörekisteri
Ansiomerkinsaajien rekisteri
Aravalainarekisteri
Kunnantalon valvontakamera

 

Tietosuojavastaava
Heleena Keihänen
PL 23, 60801 Ilmajoki
044-4191203
etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

 

Henkilötietojen käsittely Ilmajoen kunnassa :

Tietosuojakäytäntömme