Ohjeita luvanhakijalle

Rakennuslupa

 • Rakennusluvan tarve
 • Rakennuslupahakemuksen liitteet
 • Rakennusluvasta päättäminen
 • Toimenpiteet ennen rakennustöiden aloittamista

Toimenpidelupa- ja ilmoitus | Purkamislupa ja -ilmoitus | Maisematyölupa

Rakennusvalvonta käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset lupahakemukset ja ilmoitusasiat (maisematyölupia lukuun ottamatta) sähköisesti Lupapiste- palvelun kautta. Myös hankkeiden työnjohtaja-asiat käsitellään Lupapiste- palvelussa. Lupapiste –palvelu ohjaa hakijaa toimenpiteen vaatimaan lupamenettelyyn.

Rakentamisen luvanvaraisuus määräytyy MRL:n sekä kunnan rakennusjärjestyksen (Ilmajoen kunnan rakennusjärjestys) perusteella. Luvista perittävät maksut määräytyvät voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaan (Rakennusvalvonnan taksa).

Rakennusvalvonnan toimialaan kuuluu MRL:n mukaisista lupamuodoista rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus ja purkamislupa sekä purkamisilmoitus. MRL:n mukainen maisematyölupa kuuluu ympäristönsuojelun toimialaan. Seuraavassa näitä lupamuotoja on esitelty tarkemmin.


Rakennuslupa

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupa tarvitaan

 • Rakennuksen rakentamiseen, uusi rakennus. Huom. enintään 60 m²:n talousrakennukset asemakaava-alueen ulkopuolella edellyttävät toimenpideilmoitusta.
 • Rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön joka laajuudeltaan on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai toimenpiteeseen, jossa rakennuksen kerrosala lisääntyy, esim. ullakolle rakentaminen.
 • Rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka vaikuttaa käyttäjien turvallisuuteen tai terveellisyyteen; esim. peruskorjaus, jossa tapahtuu oleellisia tila- ja rakennusteknisiä muutoksia,  rakenteellisen paloturvallisuuden muutoksia.
 • Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos; esim. varastosta asuintiloja, teollisuustilasta myymälätiloja.

Eräissä tapauksissa rakennusluvan myöntäminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä tai ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa (lue lisää kohdasta Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen). Tällöin luvan hakija saa sitä koskevat kaavakkeet ja ohjeet.

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiakirjat

1. Rakennuslupahakemus yhtenä kappaleena hakijan allekirjoittamana (lomake).

2. Rakennuspaikan hallinta osoitetaan mm. lainhuutotodistuksella, kauppakirjalla, vuokrasopimuksella, yhtenä kappaleena.

3. Rakennuspaikan sijainti osoitetaan kaava-alueen ulkopuolella peruskarttaotteella ja kaava-alueella kaavaotteella (yhtenä kappaleena), joita saa rakennusvalvonta- tai kaavoitus- ja mittaustoimistosta.

4. Naapureiden kuuleminen liittyy olennaisena osana maankäyttö- ja rakennuslakiin. Sen mukaan lupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa (MRL 133 §).

Kuuleminen voidaan tehdä viranomaisen toimesta, jolloin sen toimittamiseen kuluu aikaa noin kaksi viikkoa ja kuulemisesta peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu. Toivottavaa kuitenkin on, että luvan hakija itse suorittaa naapureiden kuulemisen rakennusvalvontatoimistosta saatavalla lomakkeella. (lomake).

Koska kuulemisen tarpeellisuus edellyttää monissa tapauksissa rakennustarkastajan harkintaa, yhteydenotto rakennusvalvontaan on tarpeen. Tällöin voidaan selvittää myös kuultavien naapureiden nimet ja osoitteet.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on tiedottaa sopivalla tavalla rakennusluvan vireilläolosta rakennuspaikalla. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama olennainen muutos ympäristössä.

5. Rakennuslupaan liittyvät pääpiirustukset, jotka ovat pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat, kahtena sarjana. Asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset tulee olla laadittu rakentamismääräysten mukaisesti, (www.ym.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Rakentamismääräyskokoelma > Suunnittelu ja valvonta) jolloin niistä tulee ilmetä mm.:

 • tontille rakennettujen, rakennettavien ja purettavien rakennusten kerrosalat, huoneistoalat ja tilavuudet

 • asemapiirroksessa rakennusten suunnitellut sokkelikorkeudet, tontin korkeuserot, jäteveden johtaminen sekä esteettömyys: omakotitalossa invaluiskavaraus pääsisäänkäynnin yhteydessä ja rivitaloissa invaluiska pääsisäänkäyntien yhteydessä

 • rakennetyypit seinä-, alapohja- ja yläpohjarakenteista

 • rakennuksen lämmitys ja ilmanvaihtotapa

 • palotekninen osastointi

Piirustukset on kopioitava arkistokelpoiselle paperille, taiteltava ja varustettava seläkkein.

6. Pääsuunnittelija on henkilö, joka vastaa rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta ja huolehtii että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (MRL 120 §). Suunnittelijan tulee täyttää rakentamismääräyksen mukainen pätevyys. (www.ym.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Rakentamismääräyskokoelma > Suunnittelu ja valvonta).

Lupahakemukseen tulee liittää lomake, jolla pääsuunnittelija arvioi hankkeen vaativuuden, selvittää rakennussuunnittelijan pätevyyden, antaa selvityksen rakennuspaikan perustamisolosuhteista ja sitoutuu pääsuunnittelijan tehtävään (lomake). Selvitys koskee omakotitalon ja suurehkon maatalouden tuotantorakennuksen tai varaston (yli 200 k-m²) tai näitä merkittävämmän hankkeen suunnittelua.

7. Vastaava työnjohtaja on henkilö, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta ja sen laadusta.  Hän kirjaa työvaiheiden tarkastukset tarkastusasiakirjaan.

Henkilön kelpoisuudesta määrätään rakentamismääräyksissä (www.ym.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Rakentamismääräyskokoelma > Suunnittelu ja valvonta). Omakotitalon ja suurehkon maatalouden tuotantorakennuksen (yli 200 k-m²) tai näitä merkittävämmän hankkeen vastaava työnjohtaja tulee olla koulutukseltaan vähintään rakennusmestari. Näitä pienemmissä hankkeissa vastaava työnjohtaja voi olla kokenut rakennusammattimies.

Vastaavan työnjohtajan hyväksyy hakemuksen tai ilmoituksen perusteella rakennustarkastaja (lomake). Pääsääntöisesti vastaavan työnjohtajan hyväksyntä tulee hoitaa rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Kun vastaava työnjohtaja on hyväksytty, hänelle lähetetään lupapäätös. Aloituskokouksessa mahdollisesti täsmennetään rakennusaikaisten tarkastusten suorittamista.

8. Rakennushankeilmoitus väestörekisterikeskukselle tehdään liitteellä RH 1. Jos hankkeeseen kuuluu huoneistoja vähintään kaksi, täytetään myös lomake RH 2. Lomakkeet liitetään rakennuslupahakemukseen ja toimenpidelupalupahakemukseen / -ilmoitukseen kun kysymys on rakennuksesta. (RH 1-lomake)(RH 2-lomake)

9. Energiaselvitys ja energiatodistus. Haettaessa rakennuslupaa uudisrakentamista varten on hakemukseen liitettävä energiaselvitys ja -todistus. Energiatodistuksen laatii aina pätevä henkilö, jolla on tehtävän vaatima pätevyys ja joka on ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) rekisterissä.

10. Kosteudenhallintaselvitys. Haettaessa rakennuslupaa on hakemukseen liitettävä kosteudenhallintaselvitys. Kosteudenhallintaselvityksellä rakennushankkeeseen ryhtyvä sitoutuu huolehtimaan rakennusprosessin kosteudenhallinnasta ja rakennuksen terveellisyysvaatimuksista. Jos hankkeen laajuus/vaativuus edellyttää aloituskokousta, siinä sovitaan kosteudenhallintasuunnitelman laadinnasta kosteudenhallintaselvityksen pohjalta. (Kosteudenhallintaselvityslomake)(Kosteudenhallintasuunnitelmalomake)

11. Selvitys jäteveden johtamisesta tehdään hankkeissa, joita ei liitetä kunnan viemäriverkostoon mutta joihin rakennetaan viemäri. Rakennuslupahakemukseen liitettävän ilmoituksen tekemiseen liittyvät kaavakkeet ja ohjeet saa ympäristöinsinööriltä tai rakennusvalvontatoimistosta. (lomake)

12. Muita liiteasiakirjoja
Lupahakemuksen käsittelyn kannalta voidaan edellyttää myös muita asiakirjoja, esim.

 • liittymälupa yleiselle tielle (www.ely-keskus.fi/web/ely/liittymat)

 • naapurin suostumus rajan läheisyyteen rakentamiseen (lomake)

 • aloittamisoikeutta koskeva hakemus

 • selvitys purettavan rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta

 • selvitys purkujätteen käsittelystä ja käyttökelpoisten rakennusosien hyödyntämisestä

Luvasta päättäminen

Päätökset luvista tai ilmoituksista tekee hallintosäännön perusteella joko ympäristölautakunta tai rakennustarkastaja.

Ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä ja keväällä myös toisena tiistaina. Rakennustarkastaja tekee päätöksiä viikoittain. Valmisteluaika riippuu hankkeen laadusta ja asiakirjojen valmiudesta. Käsittelyyn on kuitenkin syytä varata riittävästi aikaa. Lupapäätöstä valmisteltaessa lupaviranomainen pyytää tarvittaessa lausuntoja.

Luvan saajan on syytä perehtyä lupapäätökseen huolellisesti. Päätökseen sisältyy mm. tiedot pääpiirustusten ja vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä sekä rakennusaikaisista viranomaiskatselmuksista.

Lisäksi tulee huomata, että rakennustyön voi aloittaa vasta kun lupapäätös on lainvoimainen. Lautakunnan päätöksissä valitusaika on 30 päivää ja rakennustarkastajan päätöksissä oikaisupyyntöaika on 14 päivää. Aloittamisoikeutta vakuutta vastaan ennen luvan lainvoimaisuutta voi hakea rakennustarkastajalta.

Rakennuslupa on voimassa viisi (5) vuotta luvan myöntämisestä. Rakennustyöt tulee kuitenkin aloittaa kolmen (3) vuoden kuluessa myöntämisajankohdasta tai hakea perustelluista syistä jatkoaikaa aloitukselle. Mikäli rakennuksen loppukatselmusta ei voida pitää kyseisen ajan sisällä, voi rakennushankkeelle hakea perustelluista syistä jatkoaikaa.

Ennen rakennustöiden aloittamista

Erityissuunnitelmien toimittaminen

Lupapäätöksessä edellytetyt erityissuunnitelmat ja muut selvitykset tulee toimittaa rakennusvalvontaan virallistettavaksi ja arkistoitavaksi. Viimeistään aloituskokouksessa pääsuunnittelijan tulee antaa selvitys rakennushankkeeseen ryhtyvän käytössä olevasta muusta suunnitteluhenkilöstöstä ja erityissuunnitelmien valmiudesta.

Periaate, jonka mukaan rakennusvalvontaan toimitettavien erityissuunnitelmien tarve pääsääntöisesti määräytyy:

Omakotitalo
Rakennepiirustukset, joista ilmenee alapohjan täyttökerrokset, salaojat, perustukset, perustuksien liittyminen seinärakenteisiin, routasuojaus, aukkojen ylityspalkit, 2-kerroksisen omakotitalon osalta rakennepiirustukset kaikista kantavista rakenteista.

Kosteudenhallintasuunnitelma kosteudenhallintaselvityksen perusteella/pohjalta tehtynä.

Rivitalo ja yleensä teollisuus-, liike- ja julkinen rakennus
Täydelliset rakennepiirustukset, LVI-suunnitelmat

Maatalouden tuotantorakennus ja varasto; krs-ala yli 200 m² tai jänneväli yli 10 m
Rakennepiirustukset, joista ilmenee perustukset, pilarit ja aukkojen ylityspalkit, kantava yläpohjarakenne, rungon jäykistys.

Lantala, lietesäiliö
Rakennepiirustus, josta ilmenee pohjalaatta, seinämät ja niiden liitos sekä mahdollinen kansi- tai kattorakenne.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV- työnjohtaja) ja ilmanvaihtolaitteiston (IV- työnjohtaja) rakentamisesta vastaavien työnjohtajien hyväksyttäminen
KVV- ja IV- työnjohtaja on hyväksytettävä rakennustarkastajalla ennen ko. töihin ryhtymistä. (lomake).


Toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus

Toimenpideluvan ja toimenpideilmoituksen tarve on määritelty Ilmajoen kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 2.4 (linkki: Ilmajoen kunnan rakennusjärjestys).

Toimenpideluvan hakeminen

Toimenpidelupa on haettava kirjallisesti noudattaen soveltuvin osin rakennusluvan hakemisesta annettuja määräyksiä. Toimenpidelupaan tarvittavat asiakirjat:

 1. Toimenpidelupahakemus (lomake)
 2. Rakennuspaikan hallinta
 3. Rakennuspaikan sijainti, karttaote
 4. Toimenpidelupaan liittyvät pääpiirustukset (kaksi sarjaa): asemapiirros, pohja, leikkaus- ja julkisivupiirustukset

Tarvittaessa:

 1. Naapureiden kuuleminen (lomake)
 2. Vastaava työnjohtaja (lomake)
 3. RH1 lomake (lomake)

Toimenpideluvasta päättää rakennustarkastaja rakennuslupaa vastaavalla tavalla.

Toimenpideilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on jätettävä rakennusvalvontatoimistoon 14 päivää ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä. Normaalisti ilmoituksessa tulee olla seuraavat asiakirjat:

 1. Toimenpideilmoituslomake (lomake)
 2. Rakennuspaikan hallinta
 3. Rakennuspaikan sijainti, karttaote
 4. Rakennusten ja rakennelmien osalta yleensä piirustukset sekä muiden hankkeiden ja toimenpiteiden osalta niiden arvioimiseksi tarvittavatselvitykset

Tarvittaessa:

 1. Naapureiden kuuleminen (lomake)
 2. Vastaava työnjohtaja (lomake)
 3. RH1 lomake (lomake)

Ilmoituksen hyväksymisestä tiedotetaan hankkeeseen ryhtyvälle. Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa. Ilmoituksen perusteella rakennustarkastaja voi edellyttää hankkeelle myös toimenpide- tai rakennusluvan hakemista.


Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. (purkamislupa) (lomake).

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. Arvioitaessa rakennuksen merkittävyyttä tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus) (lomake). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.


Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan kaivamiseen, louhimiseen ja täyttämiseen sekä puiden kaatamiseen asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos kaavassa on niin päätetty ja rakennuskieltoalueella. Lupaa ei kuitenkaan tarvita jos toimenpide perustuu rakennus-, toimenpide- tai purkulupaan. Luvasta päättää ympäristöinsinööri ja häneltä saa luvan hakemiseen liittyvät kaavakkeet ja ohjeet.