Ajankohtaista

06.11.2018

KUNNANHALLITUKSEN  KOKOUSUUTISIA   5.11.2018
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

Edustajan nimeäminen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen (§ 235)

Edustajiksi valittiin: Juha-Pekka Karvonen, Ahti Ranto, Antti Ålander, Matti Yli-Saukko-oja ja Esa Niemistö.
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 28.11.2018 klo 17.00 alkaen.

Asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:
-JIK ky:n talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2021
-Lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus 2017 antaa aihetta
-Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen
-Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 66 §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtiökokous. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 6 § mukaan jäsenkuntien kunnanhallitukset valitsevat edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Kukin jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen edustajan alkavaa 3 000 asukasta kohden. Asukaslukuna käytetään kokousvuoden alun asukaslukua. Yhtymäkokouksessa kullakin jäsenkunnan valitsemalla edustajalla on yksi ääni.

Työterveyshuollon yhtiöittäminen (§ 236)
Kuntalain 1.9.2013 voimaan tullut muutos velvoittaa kunnat yhtiöittämään kilpailuilla markkinoilla tapahtuvan toimintansa. Työterveyshuollon sairaanhoidollisten palvelujen osalta yhtiöittämisvelvoite astuu voimaan 1.1.2019. Tulevaisuudessa työterveyshuolto ja työterveyshuollon järjestämisvastuu kuuluvat maakunnalle.

Etelä-Pohjanmaalla työterveyspalveluiden yhtiöittämistä on valmisteltu yhteistyössä maakuntavalmistelun ja KEVA:n kanssa.

JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on päättänyt 26.10.2018 (96 §), että JIK Ky sitoutuu valtakunnallisten yhtiöiden pohjalta tapahtuvaan valmisteluun sekä varautuu olemaan alueyhtiössä osakkaana. Järjestelyllä turvataan julkisen työterveyshuollon palvelut alueen kuntien alueella.

Ilmajoen kunnanhallitus hyväksyi  Tammi Oy:n ja Taimi Oy:n osakassopimuksen aiesopimukset.

Tuloveroprosentiksi päätettiin esittää kunnanvaltuustolle edelleen 20,75% (§ 237)


Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019 (§ 238)
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää määrätä vuodelle 2019 seuraavat kiinteistöveroprosentit:
Yleinen kiinteistöveroprosentti                                                      0,93
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti                    0,55
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti                          1,20
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti                          0,00
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti             3,00
Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti                                            3,10

Muihin kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttiin ei esitetä muutoksia.

Vesihuollon taksojen tarkistaminen 1.1.2019 alkaen (§ 239)

Kunnanhallitus hyväksyi Teknisen lautakunnan selvityksen mukaan, että vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesimaksutaksoja, käyttömaksujen osalla korotetaan vesihuollon käyttötalousmenojen kasvua vastaavalla osuudella n. 3,75 % korotuksella. Liittymismaksuperusteita on taksaehdotuksessa muutettu rakenteellisesti siten, että liittymismaksu voidaan todeta taksasta pääosin ilman laskentatoimenpiteitä ja liittymismaksuille on määritelty myös enimmäishinta/liittymä.  Liitteenä vesimaksutaksa ja jätevesimaksutaksa 1.1.2019 alkaen.

Avustuksia:
Ilmajoen Musiikkijuhlat ry:n avustusanomus vuodelle 2019 68.000 €.

Taipaluksen tietoimikunnan tiehankkeen avustaminen 5000 € sekä

Röyskölän yksityistien perusparantamiseen esitetään 63.703,20 €:n kunnanosuutta. Määräraha edellyttää vielä kunnanvaltuuston päätöstä.


Asfaltoinnin toteuttaminen Lajittelutielle yhteistyössä Revisol Oy:n kanssa (§ 243)
Päätettiin hankkia Laskunmäentien päällystys samanaikaisesti Revisol Oy:n piha-alueiden päällystyksen kanssa enimmäiskustannusten ollessa 5000 € (alv 0%).

Rengon ryhmäperhepäivähoidon toiminta lakkautetaan kokonaan 1.1.2019 alkaen. Toiminta siirtyy Neiron koulun alueelle uuteen päiväkotiin, muutoksen johdosta 4 perhepäivähoitajan toimen nimikkeet saatetaan päivähoidon vaatimusten mukaisiksi. Päiväkodissa nimike on  päivähoitaja.  (§:t 244-245)

Varhaiskasvatuksen henkilöstöselvitys  (§ 246)   jätettiin pöydälle.   /HK