Ajankohtaista

12.02.2019

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm


§ 26 INTERVALLIHOIDON (PÄIVÖLÄ) VÄISTÖTILARATKAISUJEN VAIHTOEHDOT
- Jo aikaisemmin nimetty tilatyöryhmä jatkaa ratkaisujen etsimistä.

§ 27 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2019 EDUSKUNTAVAALEJA JA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN
- Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit 26.5.2019. Vaalien käytännön järjestelyistä vastaa kunnan keskusvaalilautakuntana, jonka valtuusto on valinnut koko valtuustokaudeksi 2017 – 2021. Ilmajoella on 11 äänestysaluetta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä. Kunnanhallitus jatkaa vaalilautakuntien nimeämistä.

§ 28 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN VAKINAINEN TOIMI 1.4.2019
- Kunnanhallitus hyväksyi lapsiperheiden kotipalveluun toisen vakinaisen toimen 1.4.2019 alkaen.

§ 29 ETELÄ-POHJANMAAN SYTY!-LASTENSUOJELUN SYSTEEMISEN TOIMINTAMALLIN IMPLEMENTOINTI- JA MAAKUNNALLISEN PERHEHOIDON KÄYNNISTÄMISHANKE
- Etelä-Pohjanmaan SyTy!-hankkeen hallinnoijana toimii Seinäjoen kaupunki, joka rekrytoi hankkeen toteutusta varten hankekoordinaattorin. Hankkeen ohjausryhmänä toimii maakunnan Laperyhmä, jonka työtä tukemaan muodostetaan sosiaalihuollon johtavista viranhaltijoista, lastensuojelun esimiehistä, systeemisen toimintamallin kouluttajista, terapeuteista ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä koostuva projektiryhmä. Seinäjoen kaupungin hallinnoiman Etelä-Pohjanmaan SyTy! - lastensuojelun systeemisen toimintamallin implementointi ja maakunnallisen perhehoidon käynnistämishankkeen kustannukset ovat vuonna 2019 yhteensä 78.000 euroa. Toteutuneet kustannukset jaetaan kuntien väestömäärän mukaisessa suhteessa lastensuojelun järjestämisestä vastaavien kuntien/kuntayhtymien kesken. Ilmajoen kunnan kustannusosuudeksi muodostuu 4.867,45 euroa.

Päätös: Ilmajoen kunta osallistuu maakunnalliseen lastensuojelun kehittämiseen vuonna 2019. Ilmajoen kunnan osuus on 4.867,45 euroa.

§:t 31-32  Ahonkylä-seuran frisbeegolfrata –hanke
- Kunnanhallitus ei hyväksynyt teknisen lautakunnan esitystä ehdotetulle alueelle, sen sijaan  kaavoitusjohtaja jatkovalmistelee sopivan alueen etsimistä frisbeegolfradalle.

 

§ 33-34  AHONKYLÄN VANHEMPAINYHDISTYS RY:N JA KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS  ja kuntarahoitusosuuden myöntäminen hankkeelle
- Ahonkylän vanhempainyhdistys ry valmistelee ulkosalibandykaukalohanketta, jossa kaukalon sijoituspaikkana olisi Ahonkylän koulun kenttä. Yhdistys hakee hankkeelle Leader-rahoitusta ja leader-rahoituksen edellytyksenä on pitkäaikainen vuokrasopimus tarvittavasta maa-alueesta.  Kunnanhallitus hyväksyi vuokrasopimuksen ja myönsi vaaditun kuntarahaosuuden ”Ahonkylän LiikkaParkki” –hankkeelle 5.206,39 €.

§ 35   ILMAJOEN KISAILIJOIDEN PAINIJAOSTON ANOMUS PAINIMATON PÄÄLLISEN UUSIMISEEN
- Kunta ostaa painijaostolle uuden painimaton päällisen 1800 € (alv 0%).

§ 36  ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ
Ilmajoen kunta esittää Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi vuonna 2019 seuraavaa: 

Ilmajoella toimii kunnan järjestämänä tehostetun palveluasumisen yksikkö Onnenkoti (14+1 asukasta) ja Puistokodin/Puistorivin yksikkö tuetun palveluasumisen yksikkönä 15 asukasta. Ilmajoen kunta tuottaa myös päivätoiminnan ja työtoiminnan palveluja omassa toimintakeskuksessa. Asumispalveluissa hyödynnetään jatkossakin oman kunnan yksikköjä tai asiakkaan toiveiden mukaista ratkaisua. Toimintakeskuksen uudisrakentaminen aloitetaan keväällä 2019 ja se valmistuu keväällä 2020. Toimintakeskuksessa palvellaan tällä hetkellä asumisyksiköissä ja kotona asuvia kehitysvammaisia kuntalaisia. 

Kuntoutusohjausta tarjotaan lapsille ja heidän perheilleen yhteistyössä JIK ky:n kanssa sekä tehdään yhteistyötä Eskoon palveluiden kanssa. Henkilökohtainen apu tuotetaan omana toimintana ja sosiaaliasiamiestoiminta on Eskoon järjestämää kuten muuallakin Etelä-Pohjanmaan kunnissa. 

Ilmajoen kunnassa on tehty kehitysvammaisten asiakkaiden laitoshoidon purkamisen suunnitelma vuosille 2016-2020. Suunnitelma on toteutunut hyvin. Kaikki asukkaat/ asiakkaat, joiden laitosasuminen voidaan purkaa, on purettu tai suunnitelmat sen purkamisesta ovat olemassa. Asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa pyritään löytämään aina yksilöllinen ratkaisu. Uudet laitossijoitukset on pyritty minimoimaan. Tilapäishoitoa järjestetään perhehoitona tai hankitaan ostopalveluna. 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ensisijainen tehtävä on ollut erityishuoltolain mukaiset toiminnat. Tällä hetkellä Eskoon palveluvalikossa on myös muita sosiaalihuollon palveluja, vammaispalveluja sekä muita erityispalveluita. Lainsäädön tulevat muutokset; kuten uusi vammaispalvelulaki, itsemääräämisoikeuslaki, mahdolliset sote- ja maakuntalaki, palveluntuottajalaki ja valinnanvapauslaki tuovat muutoksia myös sekä Eskoon toiminnan sisältöön, että organisaatiorakenteisiin. Sote -muutoksessa tulee tehdä laaja-alainen palvelujen integraatio, jossa huomioidaan maakunnan asukkaiden tarpeet myös erityispalvelujen osalta. Eskoon erityisosaamista ja henkilöstöä tuleekin hyödyntää maakunnallisessa muutoksen valmistelussa. Tavoitteena tulee olla avohuollon kehittäminen ja tukeminen, pyrkimys lyhyisiin hoitojaksoihin sekä asiantuntijuuden tuominen asiakkaan toimintaympäristöön. 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän suoritteiden hintoja ei tule nykyisessä tilanteessa korottaa vaan valmistautua tulevaan palvelurakenteeseen. Rekrytointien ja henkilöstön lisäämisen suhteen kuntayhtymän tulisi toimia vastuullisesti ja maltillisesti ja olla mukana kiinteästi uudenlaisessa integroituneessa rakenteessa.

§ 37  ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 1.1.2019
- Asia etenee vielä kunnanvaltuuston päätettäväksi.

§ 40 LASKENTASIHTEERIN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÄMISLUPA
- Laskentasihteerin virka muutettiin toimeksi ja toimeen valittiin Tiina Riihikangas ja varalle Kari Korpi.

Tehtävä on aluksi määräaikainen, mutta muuttuu vakinaiseksi tehtävää hoitaneen viranhaltijan siirryttyä eläkkeelle.

§ 41  NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN VUONNA 2019
- Kunta työllistää vuonna 2019 yhteensä 20 Ilmajoella kirjoilla olevan nuorta siten, että kunkin nuoren työllistämisjakso on kolme viikkoa;

Lisäksi varataan kolme kesätyöpaikkaa närpiöläisille nuorille. Kesätyöntekijän palkaksi vahvistettiin 7,30€/h.  Hakuaika tulee olemaan 1.-31.3.2019.
 

§ 42  YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE MAKSETTAVAN KESÄTYÖTUEN SUURUUS JA MYÖNTÄMISEN EHDOT VUONNA 2019
- Kunta maksaa kesätyötukea yrityksille ja yhdistyksille kesätyöpaikan järjestämisestä ilmajokiselle nuorelle. Tuki  on 250 €/3 viikkoa.  Yksityiskohtaiset hakuohjeet julkaistaan lähiaikoina.

1. Tukea maksetaan yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää kesätyöhön Ilmajoen kunnan alueella Ilmajoella kirjoilla (1.1.2019) olevan nuoren;

2. ajalla 1.5.–31.8.2019 toteutuneista kesätyöpaikoista maksetaan tukea 250 euroa/3 viikkoa (yksi tukijakso/kesätyöntekijä, tuki edellyttää vähintään kolmen viikon kesätyösopimusta);

3. Työllistettävät nuoret ovat vuosina 1995-2003 syntyneitä (täyttävät tänä vuonna 16-24 vuotta);

4. Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään ko. alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen palkka + lakisääteiset sosiaali- ja eläkemaksut tai vähintään 7,30 euroa/tunti/+ sivukulut, työaika vähintään 5 h / päivä;

5. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tilityslomaketta vastaan, tilityslomakkeen liitteeksi tulee toimittaa kesätyöntekijän kanssa laadittu kirjallinen työsopimus = ehto tuen maksamiselle;

6. Työsuhteessa on noudatettava kunkin alan olemassa olevia työehtosopimuksia sekä työsuojelulainsäädäntöä;

7. Tukea voidaan maksaa myös yrittäjän perheenjäsenistä (enintään 1 henkilö/yrittäjä);

8. Samalle yrittäjälle maksetaan tukea enintään neljän kesätyöntekijän palkkaamiseen kesällä 2019;

9. Edellä mainitusta poiketen kesällä 2018 myönnetään Ilmajoen 4H-yhdistykselle tukea enintään 10 nuoren työllistämiseen ajalla 1.5.-31.8.2019. Nuorten tulee olla vuosina 1995-2003 syntyneitä. Palkan tulee olla vähintään 6,50 euroa / tunti, työaika vähintään 5 h / päivä

10. Varaus kesätyötuesta tulee toimittaa erillisellä varauslomakkeella henkilöstötoimistoon / henkilöstöjohtaja viimeistään 31.5.2019 klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneille varauksille voidaan tukea myöntää saapumisjärjestyksessä, mikäli määrärahaa riittää.