Ajankohtaista

21.05.2019

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm


§ 107  TUOMIKYLÄN KOULUN HUONO KUNTO JA AHONKYLÄN KOULUN LISÄTILOJEN TARVE

Kunnanhallitus valtuutti teknisen toimen hankkimaan väistötilat Tuomikylän ja Ahonkylän koulun tilatarpeisiin. 

Tuomikylän koulun kellaritiloihin kohdennetussa kuntotutkimuksessa todettujen rakennevaurioiden vuoksi opetustoimintaa ei koulussa voida jatkaa ennen korjaavia toimenpiteitä ja väistötilojen hankinta on välttämätöntä ennen ensi lukukauden alkua. Samassa yhteydessä on järkevää yhdistää Tuomikylän koulun väistötilojen ja Ahonkylän koulun lisätilojen tarve yhdeksi kokonaisuudeksi.

§ 108  TOIMINTATALON JA HERRALAN KOULUN RAKENNUSHANKKEIDEN PÄÄPIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN

Kunnanhallitus hyväksyi toimintatalon ja Herralan koulun uudisrakennushankkeiden pääpiirustukset siten, että tarkennetaan kattomateriaali Herralan koulun osalla ja Toimintatalon katon muoto korotuksen osalla.   Molempien hankkeiden suunnittelutyötä on toteutettu kevään 2019 aikana ja kohteiden pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Esa Säkkinen. Suunnitelmien on määrä valmistua toteutusvalmiuteen urakkakilpailutusta varten toukokuun loppuun mennessä.


§ 109 VARHAISKASVATUKSEN RESURSSISELVITYKSEN LOPPURAPORTTI

Merkittiin tiedoksi Vertikal Oy:n laatima loppuraportti.

§ 110  VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖSELVITYS

Kunnanhallitus päätti käynnistää varhaiskasvatuksen organisaatiossa työskenteleviä päiväkodinjohtajia/aluejohtajia, päiväkodin vastaavina toimivia lastentarhanopettajia sekä perhepäivähoidon ohjaajia koskevat nimike- ja toimenkuvien muutoksiin liittyvät neuvottelut. Neuvottelut eivät koske henkilöstövähennyksiä.

Kunnanhallitus on edellisessä kokouksessaan hyväksynyt varhaiskasvatuksen johtajamalliksi kolmen päiväkodinjohtajan mallin. 
Kolmen päiväkodinjohtajan malliin siirtymisellä on mahdollisesti vaikutuksia päiväkodinjohtajien/aluejohtajien, päiväkodin vastaavina toimivien lastentarhanopettajien sekä perhepäivähoidon ohjaajien toimenkuviin ja virka-/toiminimikkeisiin. Näiden mahdollisten muutosten vuoksi varhaiskasvatuksessa aloitetaan  yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat 16 henkilöä.

Täyttöluvat:
§:t 111-112  - Kiertävän erityislastentarhanopettajan virkaan ja teknisen kiinteistönhoitajan toimeen myönnettiin täyttöluvat.

 § 113   ILMAJOEN METSÄSTYSSEURAN KUNTARAHAHAKEMUS

Kunnanhallitus myönsi Ilmajoen metsästysseuran hankkeelle 30 894 euron avustuksen edellyttäen, että  metsästysseura saa hankkeelleen myönteisen tukipäätöksen ELY-keskukselta.

Ilmajoen metsästysseura on hakenut kunnalta kuntarahasitoumusta 154.468 €:n investointihankkeeseensa, tarkoituksena parantaa ja ajanmukaistaa seuran toimintatiloja.

§ 115 Merkittiin tiedoksi, että Lakeuden Etapin yhtiökokous on valinnut kunnan edustajaksi Etapin hallitukseen Simo Ojaluoman ja varajäseneksi Sinikka Koivumäen.

§ 116  VARHAISKASVATUKSEN RESURSSISELVITYKSEN JATKOTOIMENPITEET

Hyväksyttiin Vertikal Oy:n  tarjous selvittää varhaiskasvatuksen lukuvuoden 2019-2020 henkilöstön resurssitarvetta syksyn lapsimäärien pohjalta toimintayksiköittäin. Asialla on kiire ja uuden selvityksen on oltava valmis 13.6.2019.

/HK