Kunnalliset ilmoitukset

23.01.2018

ASIA                                        
Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee satelliittisikalan voimassa olevan ympäristöluvan muuttamista Ilmajoen kunnan Lahden kylässä (Huissi), kiinteistöillä 145-414-1-343 (Sikatila), 145-414-1-344 (Ketola) ja 145-414-1-250 (Koivuluoma).

HAKIJA                               

Jari Mäkinen, Tiilitie 182, 61330 Koskenkorva

TOIMINTA/SIJAINTI           

Muutoksen jälkeen eläinsuojan eläinmäärä on 1080 lihasikaa. Voimassa olevan ympäristöluvan mukainen eläinmäärä on 288 joutilasta emakkoa, 60 siitossikaa, ja 12 karjua. Lihasioille saneerataan tilat nykyisiin tiloihin. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta.

RAKENTAMINEN                 

Laajennus on tarkoitus toteuttaa siten, että lihasioille laajennetaan olemassa olevan sikalan sisälle lihasikojen kasvatuspaikkoja. Tilan alueelle rakennetaan 3000 m3 kokoinen uusi lietesäiliö.

TIEDOT LANNAN KÄSITTELYSTÄ
Lanta käsitellään lietelantana. Tilalla on nykyisellään 594 m3 olemassa olevaa lietetilavuutta ja 100 m3 säiliö sikalan pesuvesille. Nestesäiliöiden kokonaistilavuus tulee siten olemaan yhteensä 3694 m3.

 ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO 
Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 24.1.2018- 22.2.2018 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET  

Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 22.2.2018.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 24.1.2018- 22.2.2018 Ilmajoen kunnan  virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA                       

Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 4191 346

22.1.2018      YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA