Usein kysyttyä

Miten Lakeuden jätelautakunta ja Lakeuden Etappi Oy eroavat toisistaan?

Kummallakin taholla on sama toimialue. Lakeuden jätelautakunta on jätehuoltoviranomainen. Jätelautakunnassa on edustettuina jokaisesta jäteyhtiön omistajakunnasta luottamusjäsen/jäseniä. Jätelautakunnan tehtävänä on tehdä alueen jätehuollon viranomaispäätökset esimerkiksi jätetaksa, jätehuoltomääräykset, jätteenkuljetusjärjestelmä ja jätehuollosta poikkeamispäätökset. Lakeuden Etappi on puolestaan kuntien omistama jäteyhtiö, joka toteuttaa käytännön jätehuollon. Heillä ei ole valtuuksia viranomaispäätöksiin.

Miksi minun pitää olla liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen? Syön päivittäin työpaikallani. Poltan tai vien jäteasemalle ne vähäiset muovit jotka minulta jää.

Jätelaki ja kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat jokaista yksittäistä kiinteistön, myös vapaa-ajan asunnon, haltijaa liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Muun jätteen kuin paperin tai käsittelemättömän puun poltto on kiellettyä.

Naapurin kanssa olemme miettineet yhteisen jäteastian hankkimista, onnistuuko tällainen järjestely?

Kyllä. Kaava-alueella samaa jäteastiaa käyttävät kiinteistöt voivat sijaita enintään yhden (1) kilometrin etäisyydellä ja haja-asutusalueella enintään kolmen (3) kilometrin etäisyydellä toisistaan.Vapaa-ajan asunnon ja kimppajäteastian välinen etäisyys voi olla maksimissaan 10 km. Jäteastiakimpan osapuolet täyttävät osaltaan kimppa-astiasopimuksen, joka lähetetään Lakeuden Etappi Oy:lle. Kimppa-astiasopimus löytyy Etapin nettisivuilta tai sen voi tilata heidän asiakaspalvelustaan. 

Otamme kesämökiltä jätteet mukaan kaupunkiin laitettavaksi omaan jäteastiaan, sen sijaan että käyttäisimme aluekeräyspisteitä. Täytyykö meidän silti maksaa jätemaksua ?

Kyllä. Vapaa-ajan asunnot kuuluvat järjestettyyn jätteen-kuljetukseen 1.6.-30.9. välisen ajan. Kesämökkiläinen voi käyttää aluekeräyspisteitä, missä sellaisia on tai hankkia oman tai kimppa-jäteastian.Jäteasemia voidaan käyttää aluekeräyspisteiden sijaan kesäkauden jätehuoltoon ajalla 1.5–30.9, mikäli vapaa-ajan asunto sijaitsee kunnassa, jossa ei ole aluekeräyspisteitä tai aluekeräyspisteet sijaitsevat siten,etteivät ne ole vapaa-ajan asukkaan kulkureittien varrella ja matka jätteiden viemiseksi aluekeräyspisteelle on kohtuuton. Kysy lisää jätelautakunnan toimistolta!

Olemme hankkineet lämpöeristetyn kompostorin biojätettä varten. Voimmeko saada tyhjennysvälin pidemmäksi ? Miten toimimme ?

Lämpökompostoria käyttämällä voi haja-asutusalueella saada jäteastian tyhjennysväliksi 8 viikkoa ja kaava-alueella 4 viikkoa. Toimittakaa hakemus pidennetystä tyhjennysvälistä jätelautakunnalle. Hakemuslomakkeen saatte jätelautakunnalta, Lakeuden Etappi Oy:ltä tai tältä nettisivulta.

Omistamamme asuinrakennus jää tyhjilleen, miten voin keskeyttää sen jätehuollon?

Jäteastioiden osalta lyhyet, korkeintaan 3 kk mittaiset keskeytykset voi tehdä ilmoittamalla asiasta Lakeuden Etappi Oy:lle. Tätä pidemmistä keskeytyksistä tulee tehdä hakemus Lakeuden jätelautakunnalle. Keskeytyshakemus on syytä tehdä, vaikka olisikin mukana kimppajäteastiassa, jotta myös ekomaksu (=perusmaksu, jota veloitetaan vakituiseen asumiseen käytettäviltä kiinteistöiltä) saadaan keskeytykseen. Jäteastian tyhjennyksen keskeytyksen voi saada vain tyhjillään oleville rakennuksille, joita ei käytetä vapaa-ajan viettoon. Vapaa-ajan rakennuksille keskeytyksiä ei myönnetä.
Mikäli tyhjilleen jääneellä kiinteistöllä on tyhjennettäviä asumislietteiden käsittelyjärjestelmiä (saostussäiliö/pienpuhdistamo) asumislietteiden tyhjennyksen keskeytys vaatii hakemuksen jätelautakunnalle. Keskeytyksen aikana rakennuksessa ei ole sallittua asua, yöpyä tai viettää vapaa-aikaa. Saadakseen asumislietteiden osalta keskeytyksen, tulee rakennuksen olla asumaton vähintään vuoden ajan.
Molempia hakemuslomakkeita saa lautakunnalta, Lakeuden Etappi Oy:ltä tai nettisivuiltamme.

Omistan vanhan ränsistyneen talon, jossa ei ole asuttu enää vuosiin. Talossa on jo homevaurioitakin. Sain kuitenkin nyt kirjeen koskien rakennuksen jätehuoltoa. Miten toimitaan?

Mikäli rakennus on asuinkelvoton, tulee tästä esittää puolueettoman asiantuntijan lausunto tai kiinteistön haltijan kirjallinen selvitys kuvaliittein jätehuoltoviranomaiselle. Tätä ennen velvollisuutta liittyä jätehuoltoon ei voida poistaa. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinenkin, kunhan mukana on kuvaliite joka todistaa asuinkelvottomuuden.

Ollessani metsäretkellä löysin maastoon jätettyä romua ja muuta jätettä. Kenelle pitäisi tästä ilmoittaa?

Roskaantumisasiat kuuluvat kunnan ympäristösuojeluviranomaisen hoidettavaksi.

Mistä saan jätteiden lajitteluohjeet?

Jätehuoltomääräyksistä saat ohjeita, mutta varsinaiset lajitteluohjeet löytyvät jäteyhtiön kotisivuilta www.etappi.com. Lajitteluohjeet ovat myös jokaisessa kotitalouteen jaettavassa jäteyhtiön tiedotuslehdessä Etappi Aviisissa. Lajitteluohjeet löytyvät esitemuodossa myös Lakeuden jätelautakunnan toimistolta, tervetuloa noutamaan omasi!

Asumislietteiden tyhjennyksiä koskevia kysymyksiä:

Miksi saostussäiliöni tarvitsee tyhjentää kerran vuodessa?

Jätevesien käsittelyjärjestelmät tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ylijäämälietteestä. Ympäristösuojelulain nojalla annettu valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuolto-laitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla eli ns. hajajätevesiasetus 209/2011 velvoittaa tähän. Kiinteistön omistaja on vastuussa jätevesijärjestelmänsä toimivuudesta. Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeessa on tarkemmat ohjeet juuri oman jätevesien käsittelyjärjestelmän käytöstä. Tärkeä huoltotoimenpide on tyhjätä ylijäämälietettä säännöllisesti laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Ympärivuotisessa asumisessa yksi ylijämälietteen tyhjennyskerta ei normaalisti riitä. Kaksi tyhjennystä takaa esimerkiksi saostussäiliön jälkeen sijaitsevan maasuodattamon pitkäikäisyyden, koska kiintoaine ei pääse tällöin tukkimaan maasuodattamoa. Mikäli et ole varma, vastaako jätevesien käsittelyjärjestelmäsi nykymääräyksiä, ota yhteyttä kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Asun yksin, tuleeko lietteen tyhjennys tehdä silti kerran vuodessa?

Kyllä.  Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä ei ota kantaa henkilömääriin tässä tilanteessa.

Miksi Lakeuden Etappi hoitaa jätevesijärjestelmän tyhjäyksen?

Lakeuden jätelautakunta on alueen jätehuoltoviranomaisena päättänyt kokouksessaan 16.06.2010 § 11 , että lietteenkuljetuksissa siirrytään kunnan järjestämään kuljetuksiin. Jäteyhtiö kilpailuttaa kuljetukset kuntalaisten puolesta.

Jätelain (646/2011) 32§:n mukaan kunnan tulee järjestää jätehuolto vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyville jätteille, mukaan lukien saostus- ja umpisäiliön liete. Samaa koskee myös liikehuoneistossa syntyvää yhdyskuntajätettä, mikäli samassa huoneistossa syntyy myös asumisesta jätettä. Kunnat (perustushetkellä 13 kpl) ovat perustaneet Lakeuden Etappi Oy:n vastaamaan käytännön jätehuollon järjestämisestä alueellaan. Laki siis velvoittaa Lakeuden Etappia hoitamaan myös asumislietteiden pois viemisen kiinteistöltä, aivan kuten normaalien jätteidenkin kuljetuksen.

Koskevatko kesämökkien jätevesijärjestelmiä samat säännöt?

Kyllä, riippumatta siitä, missä kiinteistön haltijan asuinpaikkakunta sijaitsee. Mikäli mökillä jätevesien käsittelyjärjestelmään johdetaan ainoastaan harmaat vedet, ns pesuvedet, on mahdollista anoa harvennettua lietteen tyhjennysväliä, katso kohta 18. Mikäli vapaa-ajan kiinteistöllä on pelkkä kantovesi, tulee asiasta ilmoittaa suoraan jäteyhtiöön.

Sain kirjeen koskien jätevesijärjestelmän lietteen tyhjennystä kerran vuodessa. Miten saan tilattua kaksi lietteen tyhjennystä vuodessa?

Soittakaa asiasta suoraan jäteyhtiön asiakaspalveluun. Kaksi tyhjennystä vuodessa tulee ilmoituksenne jälkeen automaattisesti.

Miksi umpisäiliön jätevesille ja saostussäiliön lietteille on eri käsittelymaksut taksassa?

Lakeuden jätelautakunnan alueella jätemaksuissa on käytössä tasataksa. Tasataksa on määritelty erikseen umpisäiliön lietteen käsittelykustannuksille ja saostussäiliön (kaikki jätevedet tai harmaat vedet) lietteen käsittelykustannuksille. Hinnat veloitetaan tilavuuden perusteella. Umpisäiliö kerää nimensä mukaisesti kaikki jätevedet talteen. Saostussäiliön tarkoitus taas on pidättää mahdollisimman hyvin kiintoainetta, jolloin läpi pääsevä jätevesi on mahdollisimman hyvin esikäsiteltyä ennen maapuhdistamoon tai pienpuhdistamoon menoa. Saostussäiliön sisältämä liete, joka sisältää myös vesikäymälän jätevesiä, on tällöin koostumukseltaan, kiintoainepitoisuudeltaan sekä ravinteiden osalta huomattavasti hankalampaa käsitellä jätevedenpuhdistamolla verrattuna umpisäiliön sisältämään jäteveteen, josta korkeampi hinta johtuu.

Miten lietetyhjennyksen maksut hoidetaan?

Kuljetuskustannus sekä lietteen käsittely laskutetaan samassa jätelaskussa kuin jäteastian tyhjennyskin. Mikäli alueellanne ei vielä ole kunnan järjestämää asumislietteiden tyhjennystä (Kurikka ja Kihniö) niin lietteen käsittelyn osuus tulee jätelaskun mukana, kun taas kuljetuskustannuksen perii jätevesijärjestelmän tyhjentänyt yrittäjä. Tällöin lietteen kuljetuskustannus on asiakkaan ja yrittäjän välinen asia.

Mistä tiedän, milloin loka-auto on tulossa meille?

Kunnan järjestämän asumislietteiden tyhjennyksen tullessa asuinalueellenne, tästä ilmoitetaan kirjeellä. Kirjeessä on tyhjennysviikko mainittuna. Tyhjennysviikko näkyy myös jätelaskusta. Tyhjennysviikko pyritään pitämään samana. Ennen kunnan järjestämän lietteenkuljetuksen tuloa alueelle, tulee kiinteistön omistajan itse tilata jätevesien käsittelyjärjestelmänsä ylijäämälietteen tyhjennys (Kurikka ja Kihniö).

Sain kirjeen koskien lietekaivojen tyhjennystä kesämökillä, mutta meillä ei ole kuin ulkohuussi.

Jos vapaa-ajan kiinteistöllä ei muodostu mustia jätevesiä (wc-vesiä), ei ole tarvetta tyhjentää saostussäiliötä vuosittain. Jätelautakunnalta voi tällöin hakea poikkemaa, hakemuslomake ja ohjeet löytyvät nettisivuiltamme. Jos kiinteistöllä on vain kantovesi, eikä minkäänlaista jätevesien käsittelyjärjestelmää, tulee tästä ilmoittaa suoraan jäteyhtiöön.

Olen viljelijä ja haluan käsitellä omat asumislietteeni.

Se sopii oikein hyvin, kun hakija täyttää alla luetellut ehdot sekä lähettää Lakeuden Jätelautakunnalle asiasta ilmoituksen.

-hakijan tulee olla aktiiviviljelijä
-liete levitetään hakijan hallinnoimalle pellolle
-hygienisoidaan lietteet esimerkiksi kalkkistabiloimalla
-käytössä asianmukainen kalusto (ei tarvitse olla oma, voi myös vuokrata)
-lietteen pH tarkistetaan asianmukaisesti käsittelyn yhteydessä
- ei levitystä kesannolle

Hygienisoitua lietettä saa levittää pellolle, kun muistaa nämä asiat: Kalkkistabiloitua lietettä käytettäessä viljelymaan pH:n on oltava yli 5,5. Käytettävä vain sellaisella viljelymaalla, jolla kasvatetaan viljaa, sokerijuurikasta tai öljykasveja taikka sellaisia kasveja, joita ei yleensä käytetä ihmisen ravinnoksi tuoreena, syömällä maanalainen osa tai eläinten rehuksi. Nurmelle niitä saa levittää vain perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla ne huolellisesti.

Voinko kalkkistabiloida ja levittää pelloilleni myös naapurini lietteet?

Maataloutta harjoittava eli ns. aktiiviviljelijä voi hygienisoida ja levittää omassa hallinnassaan olevalle pellolle lisäksi yhden (1) muun kuin omassa hallinnassa olevan kiinteistön lietteet. Ilmoitus tulee tehdä aktiiviviljelijän nimissä jätelautakunnalle ja ilmoitukseen tulee merkitä kaikkien ilmoitusta koskevien kohteiden tiedot. Ilmoitus tulee olla jätelautakunnan hyväksymä ennen levitystä. Toisen kiinteistön tulee sijaita enintään 3 km päässä aktiiviviljelijän kiinteistöstä tai peltolohkosta, jonne liete levitetään.

On täysin turhaa tyhjätä saostussäiliöitä kerran vuodessa, koska niihin ei kerry sinä aikana edes nestettä niin paljoa.

Lain mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmä on tyhjättävä vähintään vuoden välein, kts. kohta 1. Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 40 m3 henkilöä kohden vuodessa. Mihinkään saostussäiliöön ei mahdu sellaista määrää jätevettä, normaali saostussäiliön tilavuus on 2-3 m3.  Mikäli viimeinen säiliöosa on vajaa, pääsee jätevettä vuotamaan järjestelmän ohi. Vanhat betoniset saostussäiliön renkaat eivät välttämättä ole tiiviitä tai osa kaivoista voi olla jopa pohjattomia. Varmistakaa kuntanne ympäristönsuojeluviranomaiselta jätevesien käsittelyjärjestelmänne ajantasaisuus. Toimiva järjestelmä nostaa kiinteistön arvoa sekä pitää kaivoveden ja lähivesistöt puhtaana.

Jätelaskun mukaan saostussäiliöiden tyhjennys piti olla viime viikolla, mutta olen katsonut kaivoihin joka päivä ja ne ovat täynnä nestettä.

Varmistakaa soittamalla jäteyhtiöön, että tyhjennys on varmasti tehty, eikä sitä ole siirretty jostain syystä eri viikolle. Mikäli jäteyhtiön mukaan tontilla on käyty, se pitää kyllä paikkaansa. Jäteyhtiöltä näkee, milloin loka-autokuski on kuitannut jäteyhtiön järjestelmään tontilla käynnin, satelliittijärjestelmän kautta nähdään, onko se tapahtunut esimerkiksi jo tontillanne. Mikäli jäteyhtiön mukaan saostussäiliö on tyhjätty, voidaan seuraavaksi epäillä, että saostussäiliöön pääsee vuotamaan pohjavesiä tai hulevesiä. Tontin kuivatusvesiä ei saa viemäröidä jätevesien käsittelyjärjestelmään. Mikäli jätevesien käsittelyjärjestelmään tulee ulkopuolisia vesiä, ei järjestelmä toimi asianmukaisesti.

Jätelaskussa lukee hukkakäyntimaksu. Mikä tämä on?

Hukkakäyntimaksu peritään sellaisessa tapauksessa, jossa loka-auto on käynyt tontillanne, mutta lietettä ei ole pystytty tyhjentämään. Syitä voi olla monia, esimerkiksi kiinteistöllä ei mahdollisesti ole lainkaan jätevesien käsittelyjärjestelmää vaan esim. vapaa-ajan kiinteistöllä onkin kantovesi ja ulkohuussi. Tällöin kiinteistön omistajan olisi tullut reagoida jäteyhtiön lähettämään kirjeeseen ja perua tyhjennys. Voi myös olla, että jätevesien käsittelyjärjestelmää ei ole löydetty korkean lumipeitteen takia. Lumen luominen ja saostussäiliön merkkaus loka-autoa varten on kiinteistön omistajan vastuulla. Hukkakäyntimaksun taksa on 46,35 € (sis ALV). Mikäli kiinteistöllä on jätevesien käsittelyjärjestelmä, tullaan suorittamaan toinen käynti ja tästä veloitetaan normaali taksa.

Millaisille kohteille myönnätte pidemmät lietteen tyhjennysvälit?

Kohtelemme jätehuoltoviranomaisena kaikkia alueen asukkaita asiassa kuin asiassa tasapuolisesti. Mikäli kiinteistö on ympäri vuoden asuttu ja rakennuksessa on vesikäymälä (jonka jätevesiä ei johdeta erikseen umpisäiliöön), ei lietteentyhjennysväliä voi harventaa vuodesta eikä tällöin voi saada poikkeamaa henkilömäärään, tyhjäyshistoriaan tai vedenkulutukseen perustuen.

Poikkeamia jätehuoltomääräyksistä voidaan myöntää lietteen tyhjennyksien kohdalla seuraavasti:

Kiinteistöt, joilla on käytössä ns. kaksoisviemäröinti tai vaihtoehtoinen käymälä (esim kuivakäymälä) ja joissa asutaan ympärivuotisesti, tyhjennysväli harmaavesijärjestelmälle 24 kk
Vapaa-ajan kiinteistöt hyvin pienellä käytöllä (tyhjennysväli 24 kk, mikäli vesivessa, 36 kk mikäli jätevesi-järjestelmässä käsitellään vain harmaat vedet). Koko kesän ajan jatkuva käyttö ei ole hyvin pientä käyttöä.
Kiinteistöllä on pienpuhdistamo, jossa ylijäämäliete käsitellään lietepussissa
Aktiiviviljelijä saa ilmoittamalla käsitellä omat asumislietteensä kalkkistabiloimalla kts. kohta 13-14.
Poikkeavaa lietteentyhjennysväliä tulee hakea Lakeuden jätelautakunnalta!