PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.8.2018 ALKAEN

Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen mukaan seuraavasti 1.1.2018 alkaen:

Perheen koko                     Tuloraja eur/kk               Korkein maksu %               Korkeinman maksun bruttotuloraja
             2                                      2 102                                 10,70                                4803 €

             3                                      2 713                                 10,70                                5414 €

             4                                      3 080                                 10,70                                5781 €

             5                                      3 447                                 10,70                                6148 €

             6                                      3 813                                 10,70                                6514 €

 

Esimerkki: Mikäli 3 henkisen perheen bruttotulot ovat yhteensä 5414 € tai enemmän, niin perheelle tulee korkein maksu, eikä näin ollen tarvitse toimittaa tulotietoja

 

Maksu perustuu bruttotuloihin
ESIM. Jos perheessä on kaksi aikuista ja kaksi lasta, perheen koko on neljä. Perheen yhteisistä bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaisesti 3003€ euroa, josta sen jälkeen lasketaan 10,70 %. Näin saadaan nuorimman päivähoidossa olevan lapsen päivähoitomaksu, joka voi olla enintään 290 euroa/kk.

Vanhempien on toimitettava maksun määräämistä varten tulotiedot päivähoidon toimistosihteerille (Ritva Koskela) kuukauden kuluessa päivähoidon aloittamisesta. Tulojen muuttuessa perheen tulee välittömästi ilmoittaa ja toimittaa uudet tulotiedot maksujen uudelleen tarkistamista varten. Alle kuukauden pituisia muutoksia ei huomioida.

Korkeimmassa maksuluokassa nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 289€ ja toiseksi nuorimman 145€. Maksu toisesta lapsesta on 50 % nuorimman lapsen maksusta. Mikäli perheillä on hoidossa useampi kuin 2 lasta, muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 27€.

Perhekokoon otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio- tai avopuolisot) sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan päivähoidon perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Tuloina ei oteta huomioon
Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. (11.5.2007/585).

 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon
Suoritetut elatusavut

 

Osapäivähoito
Osapäivähoidossa päivittäinen hoitoaika on enintään 5 tuntia.
Osapäivähoidon hinta on 60 % kokopäivämaksusta eli korkeimmillaan 174€.Poissaolot
Päivähoitomaksut kattavat noin 10 % päivähoidon järjestämiskustannuksista, eikä hyvityksiä poissaoloista pääsääntöisesti tunneta. Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

1. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan

2. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä

3. jos lapsi on poissa päivähoidosta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä

4. jos lapsi on sairaalassa, tulee tästä ilmoittaa hoitopaikkaan. Sairaalapäivät ovat maksuttomia.

Huom!
Mikäli vanhemmat varaavat varahoitopaikan eivätkä kuitenkaan sitä käytä, lasketaan tämä hoitopäiväksi, ellei varahoitoa ole peruttu ennen sen alkamista edeltävänä päivänä.

Päivähoitomaksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos voimassa oleva hoitosuhde on aloitettu edellisen vuoden elokuussa tai aikaisemmin. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi ei ole vuoden aikana ollut poissa päivähoidosta yli ¾ kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä.

Jos hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään läsnäolopäivien mukaisesti.

 

Yhteishuoltajuus
Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella, tehdään lapsen hoitosopimus huoltajalle, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Myös päivähoitomaksu määräytyy sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsella on virallinen osoite. Mikäli molemmilla huoltajilla on päivähoidon tarve, sopivat huoltajat keskenään päivähoitomaksun jakamisesta.

 

Sakkomaksu
Maksu voidaan periä, jos lapsi ei käytä hänelle loma-ajalle varattua päivähoitopaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta. Loma-ajoiksi lasketaan joululoma, kesäloma, hiihto- ja syysloma, jne. Käyttämättä jääneistä hoitopäivistä voidaan periä maksu, vaikka kuukausi olisi muuten maksuton. Sakkomaksu voidaan periä myös perheeltä, jolle päivähoito on tulojen perusteella maksutonta.

 

10 tunnin hoitopäivät
Mikäli lapsen hoitopäivän pituus jonain päivänä on 10 tuntia tai enemmän peritään hoitomaksu kahden päivän hinnalla.

 

Esiopetus
Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi annettavasta päivähoidosta peritään
60% kokopäivämaksusta, kun päivittäinen hoitoaika on  enintään 5 tuntia päivässä
80% kokopäivämaksusta, kun päivittäinen hoitoaika on yli 5 tuntia päivässä.
Huom. Osapäivähoidossa olevilta esioppilailta peritään kokopäivämaksu niiltä päiviltä, kun esikoulu on suljettuna loma-aikoina ja lapsi käyttää hoitoa yli 5 tuntia päivässä!

 

Sovitut päivät
Sovitut päivät koskevat päivähoitotarvetta, joka johtuu huoltajien päätoimisesta työstä tai opiskelusta. Hoitopäivät voidaan valita 3-15 päiväluvun väliltä, johon perhe sitoutuu vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Sovitut päivät voivat ylittyä enintään kahdella päivällä kuukaudessa, mikäli hoitopäivien keskimäärä pysyy sovitussa määrässä 3 kuukauden jakson aikana. Yli kahden päivän ylitys sovittuihin päiviin johtaa kyseisenä kuukautena hoitomaksun poikkeukselliseen korotukseen.

Esimerkiksi jos perhe tarvitsee hoitoa 12 päivää kuukaudessa, tehdään maksusopimus 12pv/kk hinnalla. Tällöin laskutus tulee aina 12 päivältä, vaikka hoitopäiviin tulisikin vajausta/ylitystä. Hoitoa voidaan käyttää esim. tammikuulla 12 pv, helmikuulla 11 pv ja maaliskuulla 13 pv ilman että hoitomaksuun tulee muutosta. (Huom. tasoittumisaika 3 kk)

Ohje: Mikäli huoltajat haluavat muuttaa sovittujen päivien määrää, heidän tulee täyttää Hoitopäivien muutos -lomake ja palauttaa se lapsen hoitopaikkaan ennen muutoksen voimaanastumista. Lomake löytyy kunnan verkkosivuilta "lomakkeet" -osiosta. Muutokset hoitopäiviin tehdään aina täysille kalenterikuukausille.

HUOM. Mikäli lapsille on varattu hoitopäivä ja lapset sairastuisivat tai mikäli varattua hoitopäivää ei käytetä eikä sitä peruuteta, laskutetaan tällaiset päivät läsnäoloiksi. Varattu hoitopäivä tulee peruuttaa viimeistään edellisenä päivänä klo 18:00 mennessä.

 

Hoitomaksun hyvitys perhepäivähoidossa
Perhepäivähoidossa päivähoitomaksu hyvitetään niiltä päiviltä, jolloin lapsen oma hoitopaikka on suljettu (esim. pph vapaalla/sairaana) eikä varahoitoa tarvita, tai jos lapselle ei ole osoittaa varahoitopaikkaa. Viikonloput ja pyhäpäivät eivät ole hyvitettäviä päiviä.

 • Mikäli käytössä on sovitut päivät, esim. 8pv/kk ja hoitaja on sairaana 2 päivää ja perhe voi järjestää hoidon lapselle itse, laskutetaan perheeltä vain 6 päivää (hyvitys 2 päivää).
 • Lapsen sairastuminen tai lomat eivät oikeuta päivien hyvittämiseen.
 • Isyysrahajaksoilta ei peritä maksua mikäli hoitoa ei käytetä, tästä tulee ilmoittaa hoitopaikkaan sekä toimittaa Kelan päätös isyysvapaasta 2 viikkoa etukäteen toimistosihteerille.
   

Kesän maksuttomuus kaikissa päivähoidon yksiköissä
Kesäajan maksuttomuudesta tiedotetaan erikseen kevään aikana.

 

Tilapäinen hoito
Päivähoidossa voidaan tarjota myös tilapäistä hoitoa (asioimispäivähoito) 1-2pv/kk, joka on kokopäivähoidossa 15,70€ (max 10h/pv) ja osapäivähoidossa 9,80€ (max. 5h/pv). Hoitopaikka järjestetään vain, jos jossain hoitoryhmässä on satunnaisesti tilaa.

 

Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee käyttöön Ilmajoen kunnassa 1.8.2016 alkaen

 • Mikäli lapsen huoltajat ovat kokoaikaisesti joko työssä tai opiskelevat, lapsen oikeus hoitoon pysyy muuttumattomana, eli on oikeus käyttää tarvittaessa hoitoa yli 20h/viikko.
 • Mikäli lapsen huoltajista toinen tai molemmat ovat kotona työttömyyden, äitiys- tai vanhempainloman, eläkkeen tai muun syyn vuoksi à lapsen oikeus päivähoitoon rajoitetaan enintään 20h/viikko:
 • Vanhempien on mahdollista valita kunnan tarjoamasta päivähoidosta joko
  • A) Joka arkipäivä maanantaista perjantaihin klo 8 – 12 (4h/pv) tai
  • B) Kolmena arkipäivänä viikossa klo 8 – 14:40 (6h40min/pv)
 • Oikeus yli 20h/viikossa tapahtuvaan varhaiskasvatukseen on myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia. Tästä on perheen annettava oma selvitys tai tarpeen vaatiessa asiantuntijan lausunto.
 • Esikoulussa vietetty aika lasketaan tähän 20 tuntiin.
 • Lapsen käyttäessä päivähoitoa 20h/vko, päivähoitomaksu on korkeintaan 60% täydestä kokopäivähoidon maksusta.
 • Lapselle on halutessaan mahdollista valita myös vähemmän kuin 20h/vko hoitoa

 

 • Mikäli perhe valitsee hoitomuodon A, eli hoitopäivän pituus klo 8-12, voivat he myös valita hoitopäivien lukumäärän mikäli tarve on enintään 15 päivälle tai vähemmälle.
 • Mikäli perhe valitsee hoitomuodon B, eli hoitopäivän pituus klo 8-14:40, voidaan valita myös sovitut päivät, mikäli tarve on vähemmän kuin 12pv/kk.

 

Lisätietoja päivähoitomaksun määräytymisestä ja laskutuksesta antaa:

päivähoidon toimistosihteeri Ritva Koskela, p. 044-4191 263.

ritva.koskela@ilmajoki.fi