VARHAISERITYISKASVATUS

Kun varhaiskasvatuksessa oleva lapsi tarvitsee kehityksensä tueksi erityistä hoitoa ja kasvatusta, puhutaan varhaiserityiskasvatuksesta. Lapsi voi tarvita eripituisia aikoja tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Lapsen tuen tarvetta arvioidaan yhdessä huoltajien ja kasvatushenkilöstön sekä mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa. Tuki aloitetaan mahdollisimman varhain.

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen myönteistä kehitystä ja hyvää itsetuntoa yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) on osa kunnan varhaiskasvatushenkilöstöä ja vastaa tukea tarvitsevien lasten asioista ja tuen järjestämisestä varhaiskasvatukseen. Kelto työskentelee yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatushenkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu:

  • lasten tuen tarpeen tunnistaminen yhteistyössä varhaiskasvatushenkilöstön kanssa
  •  antaa ohjausta ja neuvontaa tukea tarvitsevien lasten asioissa
  • suunnitella lapsen tarpeiden mukainen tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen yhteistyössä varhaiskasvatushenkilöstön ja huoltajien kanssa
  • osallistuu tarvittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmien /HOJKSien (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) laadintaan ja seurantaan
  • ohjaa tarvittaessa lapsia samanaikaisopetuksena lastentarhanopettajan kanssa,  pienryhmissä tai yksilöllisesti

Muiden yksiköiden varhaiserityiskasvatus

Aila Peltola, elto                         Tammikuhnalan päiväkoti (puh. 044-4191 457)