MUISTUTUSMENETTELY SOSIAALIPALVELUISSA

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) tarkoituksena on muun ohella edistää asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sekä julkisessa että yksityisessä so­siaalihuollossa. Lain 23 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä saamastaan kohtelusta muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Kunnan järjestämisvas­tuulle kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tehtävät muistutukset tulee osoittaa sosiaalijohtajalle.

Asiakasta tarvittaessa neuvotaan muistutuksen tekemisessä. Muis­tutukseen tulee vastata kohtuullisessa ajassa. Kohtuullista aikaa ei ole lainsäädännössä täsmällisesti määritelty, mutta sillä tarkoitetaan yleensä 1-4 viikon aikaa. Muistutuksen tekemiselle ei ole säädetty määrämuotoa, mutta sen tekeminen kirjallisesti on suositeltavaa. Kunnan internet-sivuille on laadittu lomake, jolla muistutuksen voi tehdä.

Asiakkaan tulee saada muistutukseen selkeä ja asiallinen vastaus, josta on käytävä muun ohella ilmi, mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on ryhdytty tai miten asia muuten on ratkaistu. Ratkaisu on aina perusteltava. Muistutuksen joh­dosta annettuun ratkaisuun ei voi hakea muutosta, mutta asia voi­daan ottaa uudelleen käsittelyyn, mikäli asiassa ilmenee jotain uutta. 

Muistutusmenettelylomake