Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, jota ei hoideta kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään päivähoitoon tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen. 

Lasten kotihoidontukea haetaan Kelalta.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea maksetaan Suomessa asuvan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman osoittamalle yksityisen hoidon tuottajalle. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. 

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta.

Yksityisen päivähoidon palveluseteli

Palvelusetelin käyttöönotto päivähoitopalveluissa/perhepäivähoidossa 1.3.2015 alkaen. Ilmajoella päivähoidon palvelusetelillä tuetaan yksityistä päivähoitoa siten, että perhe voi halutessaan valita kunnallisen päivähoidon sijaan yksityisen päivähoidon. Päivähoidon palveluseteli voidaan myöntää perheelle päivähoidon järjestämiseksi hoitajan kotona tapahtuvaan perhepäivähoitoon.

Päivähoidon palveluseteli on harkinnanvarainen etuus eikä siihen ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta. Ilmajoella palveluseteliin ovat oikeutettuja päivähoito-oikeuden piirissä olevat lapset, joiden hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta. Perhe voi ottaa yhteyttä valitsemansa kunnan hyväksymään yksityiseen palvelun tuottajaan, jotka löytyvät kunnan ylläpitämistä palvelujen tuottajien rekisteristä. Alkuvaiheessa voi myös ottaa yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan 044-4191266.

Palveluseteli myönnetään vanhempien valitsemalle, kunnan hyväksymälle, yksityisen päivähoidon palveluntuottajalle (yksityiselle perhepäivähoitajalle).

Yksityisiä päivähoitopalveluja tuottavien on lain mukaan tehtävä ilmoitus päivähoitotoiminnan aloittamisesta valvovalle viranomaiselle. Ilmajoella ilmoitus jätetään varhaiskasvatusjohtajalle.

Palvelusetelin hakeminen

Perheen päädyttyä valinnassaan yksityiseen päivähoitoon, tulee perheen ja palvelutuottajan aina tehdä päivähoitopalvelusta palvelusopimus. Tämän jälkeen perhe hakee palveluseteliä päivähoitopalvelujen palvelusetelihakemuksella lomakkeella, joka toimitetaan päivähoitotoimistoon Ilkantie 18. Palveluseteliä tulee hakea ennen päivähoidon alkamista.

Palvelusetelin arvo

Päivähoidon palvelusetelin arvon perustana on Ilmajoen kunnanhallituksen päätös 16.2.2015 54§ määrittelemä kattohinta. Perhepäivähoidossa kattohinta on 680 €. Tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määräytyy paitsi kattohinnan, myös perheen ja palveluntuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palvelun laajuuden perusteella. 

Perheelle määritellään palvelusta omavastuuosuus, joka on samansuuruinen kuin kunnallisen päivähoidon asiakasmaksu. Palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä kattohinnasta päivähoitomaksun suuruinen summa. Perheen maksettavaksi jää palvelusopimuksessa sovitun hoitopaikkahinnan ja tulossidonnaisen palvelusetelin arvon välinen erotus. Palveluntuottaja voi periä omavastuuosuutensa suurempaa tai pienempää päivähoitomaksua kuin kunnallisessa päivähoidossa.

Esim. Perheellä on korkein päivähoitomaksu, jolloin palvelusetelin arvoksi saadaan perhepäivähoidossa. 680,00 - 283,00 = 397,00 € (palvelusetelin arvo)

Tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määritellään kuten päivähoitomaksu kunnallisessa päivähoidossa.

Perheen tulee toimittaa hoidon alkaessa tuloselvitys päivähoitomaksun määrittämiseksi lomake (liitteenä tulotositteet ja/tai opiskelutodistukset) päivähoitotoimistoon, Ilkantie 18. Omavastuuosuus määritellään tulojen perusteella samoin perustein kuin kunnallisessa päivähoidossa. Palveluntuottaja perii omavastuuosuuden asiakkaalta.

 

Palvelusetelihakemus

Hakemus perhepäiväkodiksi

Palvelusetelin muutoslomake

Palvelusetelin sääntökirja/ perhepäivähoito

Palvelusetelin sääntökirja/varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusjohtaja
Eveliina Nokua-Keisanen
puh 044-4191266

Toimistosihteeri
Ritva Koskela
puh 044-4191263