Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojelun ensisijainen tehtävä on järjestää perheille tarvittavia palveluja ja tukitoimia siten, että lapsi voi asua ja varttua omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen, sen lähiverkoston ja eri viranomaisten kanssa. Elleivät avohuollon tukitoimet ole riittäviä, lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin lapsen hoidon ja huollon järjestämiseksi lastensuojelulain puitteessa.

Lastensuojeluilmoitus

Jokainen yksityinen henkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan sosiaalitoimistoon, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Viranomaisten on tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus jo ennen lapsen syntymää, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.

Lastensuojeluilmoituskaavake

Yhteystiedot:
Ilmajoen kunta/ Lastensuojelu
Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

Virka-ajan ulkopuolella päivystää sosiaalipäivystys, joka tarjoaa sosiaalityön akuuttipalveluita sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa.

 

Sosiaalijohtaja
Tytti Luoto
puh. 044 4191 250

Lastenvalvoja / sosiaalityöntekijä
Johanna Yli-Sikkilä
puh. 044 4191 253

Vs. sosiaalityöntekijä
Minna Savioja
puh. 044 4191 252

Vt. sosiaalityöntekijä
Marja Ikkelä-Koski
puh. 044-4191 720

Vs. sosiaaliohjaaja
Mari Kuutti
puh. 044 4191 258

 

 

 

 

 

Soittoaika ma-to klo 10-11