VAMMAISPALVELUT

Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisten vammaispalvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelujen ja tukitoimien tulee edesauttaa vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalvelua voi saada henkilö, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa arvioi henkilön palvelutarpeen. Arviointia tehtäessä otetaan huomioon vamman aiheuttama haitta päivittäisissä toiminnoissa suoriutumiselle, yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne elinympäristöineen. 

Vammaispalvelut ja tukitoimet jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäiseen kuuluvat sellaiset palvelut ja tukitoimet, jotka ovat vaikeavammaisten henkilöiden tavanomaisissa elämän toiminnoissa itsenäisen suoriutumisen kannalta välttämättömiä (subjektiivinen oikeus palveluihin) ja jotka kuuluvat kunnan erityisen järjestämisenvelvollisuuden piiriin. Toiseen ryhmään kuuluvat palvelut, joita kunnan tulee järjestää kaikille lain tarkoittamille henkilöille (vammaisille) heidän vammaisuutensa edellyttämät tarpeet huomioon ottaen kuitenkin kunnan määrärahat

Subjektiivisista oikeuksista vaikeavammaisuudessa on kyse silloin, kun henkilöllä on erityisiä, kohtuuttoman suuria suoriutumisvaikeuksia tai palvelutarve on runsas. Määrittely tapahtuu aina yksilöllisesti, jolloin kriteereinä käytetään suhteessa vammaisuuteen tai vajaakuntoisuuteen pitkäaikaisuutta, erityisiä suoriutumisvaikeuksia tavanomaisissakin elämäntoiminnoissa ja välttämätöntä tarvetta apuun tai palveluihin.

 • henkilökohtainen apu
 • kuljetus- ja niihin liittyvät saattajapalvelut
 • tulkkipalvelut
 • palveluasuminen
 • asunnon muutostyöt
 • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 • päivätoiminta

Määrärahasidonnaiset vammaispalvelut ja tukitoimet järjestetään kunnan varaamien määrärahojen puitteissa

 • sopeutumisvalmennut
 • kuntoutusohjaus
 • päivittäisen toiminnan välineet, koneet ja laitteet
 • vaate- ja erityisravintokustannukset

Vammaispalvelukoordinaattori
Sosiaalityöntekijä
Kirsti Yli-Ojanperä
puh.  044 4191 255

soittoaika ma-to klo 10-11

Lomakkeet