Katselmukset ja tarkastukset

Aloituskokous

Aloituskokouksessa käydään läpi, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään rakentamisen laadun varmistamiseksi. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä kutsuu aloituskokouksen koolle, kun tontti on raivattu. Suositeltavaa olisi, että rakennusalueelta on myös pintamaat poistettu ja kunnan mittaryhmä on merkinnyt rakennuksen sijainnin ja ehdotuksen korkeusasemasta maastoon. 

Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä sekä rakennustarkastaja.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen 

Yleensä uudisrakennusta rakennettaessa rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään ja sen tarve mainitaan lupapäätöksessä. Merkinnän voi tilata maanmittausinsinööri Henrik Turjalta, p. 044-4191 339 tai rakennustarkastajilta.

Katselmukset 

Viranomaiskatselmukset on mainittu rakennusluvassa. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että kaikki luvassa edellytetyt katselmukset tilataan.

Katselmuksen ajankohdasta tulee sopia rakennustarkastajan kanssa riittävän ajoissa. Katselmuksissa tulee olla läsnä pääsääntöisesti vastaava työnjohtaja ja rakennusluvan haltija.

Tarpeen vaatiessa voidaan suorittaa muitakin katselmuksia ja eräitä katselmuksia voidaan suorittaa useammassa vaiheessa, mikäli olosuhteet tätä vaativat.

Rakennekatselmus 

Rakennekatselmus suoritetaan, kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty, mutta vielä peittämättä.

Käyttöönottokatselmus (osittainen loppukatselmus)

Käyttöönottokatselmus suoritetaan, mikäli rakennus tai sen osa on tarkoitus ottaa käyttöön ennen loppukatselmusta.

Käyttöönottokatselmukseen mennessä tulee oheisen tarkastuslistan kohdat olla valmiit. (Ok-talon käyttöönottokatselmuksen tarkastuslista)

Käyttöönottokatselmuksessa kiinnitetään huomiota rakennuksen käyttö- ja paloturvallisuuteen sekä terveellisiin asumisolosuhteisiin.

Loppukatselmus 

Loppukatselmuksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään muun muassa rakennustyön tarkastusasiakirjan pitämistä, rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen valmistumista, muita pidettyjä tarkastuksia, rakennuskohteen käyttöön hyväksymistä ja mahdollista suunnitelmista poikkeamista koskevat tiedot. 

Loppukatselmuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että:

  • rakennusluvassa ja aloituskokouksessa määrätyt tai osoitetut velvoitteet on täytetty,
  • rakennustyön tarkastusasiakirja (sähköisenä Lupapisteellä) on asianmukaisesti täytetty,
  • eri rakennusvaiheiden toteutuksen kelpoisuutta osoittavat asiakirjat (esimerkiksi paalutus-, mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat, betonin koetulokset ja vertailulujuuslaskelmat) ovat asianmukaisia sekä
  • muihin lakeihin perustuvat tarkastukset on suoritettu.