Ajankohtaista

14.01.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

§ 1  Oikaisuvaatimus sivistysjohtajan viran täytöstä  
Hannu Akkanen ilmoitti ennen kokousta peruvansa oikaisuvaatimuksen, joten asia peruttiin esityslistalta.

§ 2  Oikaisuvaatimus  sopimukseen kuntaan itsenäisesti muuttaneiden pakolaisten kotoutumisen edistämisestä ja kustannusten korvaamisesta

Ilmajoen kunnan ja ELY-keskuksen kesken solmittu sopimus tarkoittaa käytännössä sitä, että Ilmajoen kunnalle maksetaan korvauksia sopimuksen piiriin kuuluvien maahanmuuttajien kunnalle aiheuttamista kustannuksista. Ilman sopimusta kustannukset jäävät kokonaisuudessaan kunnan maksettaviksi. Korvaukset määräytyvät lakien ja asetusten mukaisesti.

Hannu Akkanen on jättänyt 24.12.2019 päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii sopimuksen hylkäämistä ja uudelleen neuvottelemista vastaamaan pakolaisten kotouttamisesta aiheutuvien kulujen täysimääräistä korvaamista.

Kunnanhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

§ 3 Oikaisuvaatimus Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen rahoitusesitykseen Teuvan lastausraiteen pidentämiseksi

Hannu Akkanen on jättänyt 24.12.2019 päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa hän esittää, että Ilmajoen kunnan ei tule osallistua hankkeeseen oikaisuvaatimuksessa esitetyillä perusteilla.  

Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä (16.12.2019) hankkeeseen osallistumisen 14 500 euron maksuosuudella edellyttäen, että muutkin rahoitustahot siihen sitoutuvat. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 197.000 €.
Suupohjan junaradan kehittämishanke on seudullinen projekti, jossa Seinäjoen ja Kaskisten välisen raideliikenteen jatkuminen pyritään varmistamaan. Kaikki radanvarsikunnat ovat tehneet myönteisen päätöksen Teuvan lastausraiteen pidentämisen rahoittamisesta.

Ilmajoen kunnan kuntastrategiassa nostetaan esiin kuntien välinen toimiva yhteistyö. Siinä todetaan, että toimimme yhteistyössä muiden alueen toimijoiden ja kuntien kanssa alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Lisäksi vuoden 2020 talousarviokirjassa todetaan, että kunta on aktiivisesti mukana Seinäjoen seudun seutuyhteistyössä ja maakunnallisessa yhteistyössä.

§ 4 Oikaisuvaatimus sijaisten käytön periaatteista Ilmajoen kunnassa

Hannu Akkanen on jättänyt 24.12.2019 päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii, että Ilmajoen kunnanhallituksen antama ohjeistus on uusittava perusopetuslain mukaiseksi.

Kunnanhallitus toteaa vastineessaan, että periaatteet eivät ole millään tavoin ristiriidassa työturvallisuus- tai perusopetuslain kanssa. Periaatteissa nimenomaisesti mainitaan, että henkilöstön määrä mitoitetaan toimi- ja tulosalueiden turvallisuus- ja toiminnallisuustarpeet huomioiden. Tämä sisältää myös eri lakien asettamat vaatimukset, joita Ilmajoen kunta on noudattanut ja tulee noudattamaan tulevaisuudessakin. 

§ 6  Yrityksille ja yhdistyksille maksettavan kesätyötuen suuruus ja myöntämisen ehdot v 2020 
-Hyväksyttiin

§ 7 Nuorten kesätyöllistyminen kunnan palvelukseen v 2020

Kunnanhallitus päätti, että kunta työllistää vuonna 2020 yhteensä 20 Ilmajoella kirjoilla olevaa nuorta siten, että kunkin nuoren työllistämisjakso on kolme viikkoa, kolme paikkaa varataan närpiöläisille nuorille ja  kesätyöntekijän tuntipalkka tulee olemaan  7,80 €/h.      Hakuaika on 4.2.-20.3.2020, jonka jälkeen valinnat suoritetaan mahdollisten haastattelujen perusteella.

§ 9 Vuoden 2020 avustus rahoituskustannuksiin Rengonharju –säätiölle

Kunnanhallitus hyväksyi, että Ilmajoen kunta osallistuu Rengonharju-säätiön rahoituskustannuksiin vuoden 2020 aikana 39 009 eurolla sillä edellytyksellä, että muut taustayhteisökunnat osallistuvat kustannuksiin omalla osuudellaan.

Muut taustayhteisökunnat ovat Kurikka, Lapua ja Seinäjoki.

§ 10  Osallistuminen alueelliseen ilmastoyhteistyöhön
Ilmajoki ei lähde mukaan Lapuan kaupungin koordinoimaan ilmastoyhteistyöhön.
Lapuan kaupunki on esittänyt Ilmajoen kunnalle, että se lähtisi mukaan alueelliseen ilmastotyöhön vuosiksi 2020 - 2025 ja osallistuisi kustannuksiin asukasmäärän mukaisella kuntaosuudella. Vuoden 2018 väestötilaston mukaan Ilmajoen kunnan maksuosuudeksi olisi muodostunut 11 297 euroa vuodessa.

Ilmajoen kunnassa on meneillään mittava rakentamisohjelma ja olemassa olevaan kiinteistökantaan kohdistuu merkittävä korjausvelan vähentämistarve. Lisäksi akuutit sisäilmaongelmakohteet työllistävät organisaatiota merkittävästi. 
Energian säästö on järkevää ja sitä tavoitellaan kunnan päivittäisessä toiminnassa.
Kunnan teknisen toimen nykyiset resurssit ovat kuitenkin käytössä täysimääräisesti, minkä johdosta Ilmajoen kunnalla ei tällä hetkellä ole edellytyksiä osallistua Lapuan kaupungin koordinoimaan ilmastoyhteistyöhön.   /HK