Kunnalliset ilmoitukset

26.06.2019

Ilmajoen kunta on teettänyt koko kunnan alueen kattavan ehdotuksen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaksi. Suunnitelmaan sisältyy 10 luokiteltua pohjavesialuetta ja 11 pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevaa vedenottamoa.  Suojelusuunnitelman avulla pyritään ennaltaehkäisemään pohjavesien laadun heikkenemistä sekä turvaamaan pohjavesimuodostumien määrällistä tilaa. 

Suojelusuunnitelmaa sovelletaan viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa sekä mm. käsiteltäessä lainsäädännön mukaisia lupia tai ilmoituksia. Suunnitelmalla on kunnan ympäristönsuojelumääräysten kautta välillinen oikeusvaikutus; suunnitelmassa määritellään mm. pohjavesialueilla sijaitsevien peltoalueiden sallitut lietteenlevitysalueet.  

Nykyinen Tervahaminan, Salonmäen ja Koskenkorvan pohjavesialueita koskeva suojelusuunnitelma on valmistunut 3.3.2005. Edellä mainittujen alueiden osalta vanhaa suojelusuunnitelmaa on päivitetty uudella aineistolla. Uusien alueiden osalta riskejä on kartoitettu mm. maastokäyntien perusteella.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 e §:n mukaisesti suojelusuunnitelmaan sisällytetään tarpeen mukaan:

1) tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, pohjaveden tilasta sekä nykyisestä ja suunnitellusta maankäytöstä;

2) tiedot alueella sijaitsevista vedenottamoista ja alueen pohjaveden merkityksestä vedenhankinnan kannalta;

3) tiedot vedenottamoiden suoja-alueita koskevista vesilain 4 luvun 11 §:n mukaisesta päätöksestä ja arvio päätöksen tarkistamistarpeesta tai tarpeesta hakea suoja-alueen määräämistä;

4) tiedot pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista ja arvio toimenpiteistä pilaantumisen vaaran vähentämiseksi;

5) tiedot muista pohjavesien suojelun kannalta merkityksellisistä seikoista.

Suojelusuunnitelman laatimiseen palkattu konsultti on laatinut suunnitelman viranomaisista ja alueen toimijoista kootun laajapohjaisen ohjausryhmän ohjauksessa. 

Ilmajoen kunta varaa kaikille mahdollisuuden tutustua ehdotukseen ja esittää siitä mielipiteensä. Lisäksi viranomaistahoilta pyydetään lausuntoja.

Ehdotus pohjavesien suojelusuunnitelmaksi on nähtävillä Ilmajoen kunnan kirjastossa (Museopolku 1, 60800 Ilmajoki) 26.6.2019 – 28.7.2019 ja teknisellä osastolla (Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki) 29.7.2019 – 16.8.2019.  Suojelusuunnitelman tekstiosa ja osa karttamateriaaleista löytyy kuulutuksen ohessa olevista liitteistä. Kirjalliset lausunnot tai huomautukset ehdotuksesta pohjavesien suojelusuunnitelmaksi tulee jättää Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle osoitettuna 16.8.2019 mennessä osoitteeseen Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.


26.6.2019

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Lannan levitysalueet